Изх. № 24-14993-09.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.07.2018
ДО СТАНКА КОСТАДИНОВА МИЛКОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОЧЕВ ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА МАКЕДОНКА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ЧАНЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТОЧЕВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ ГИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА ИЛИАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-233775/ 25.06.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ПЕТЪР ДИНЕВ ТОЧЕВ и вписване на ЗОЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 35081.32.10, въз основа на Нотариален акт № 35 том 5 рег. 1292 дело 617 от 21.06.2018 г. : Служба по вписванията - гр. Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.07.2018 г.

Длъжностно лице-Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД