Изх. № 22-160-11.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.06.2019
ДО: ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-86484-27.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4950-10.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 11538.504.148, 11538.504.149, 11538.504.152, 11538.504.153, 11538.504.154, 11538.504.154.1, 11538.504.154.2, 11538.504.155, 11538.504.726 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4950-10.05.2019 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                      ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.06.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 27.06.2019 г.