Изх. № 20-39853-12.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.06.2019
ДО Г-Н ИЛИЯН ЛЕФТЕРОВ ЧАКЪРОВ УПРАВИТЕЛ НА „ИЛТОН-1“ ЕООД гр. Смолян, ул. Христо Смирненски №2
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

Във връзка с постъпилото заявление с вх. №01-153696-08.04.2019 г. до СГКК – Смолян, с уведомление с наш изх. №24-10631-12.04.2019 г., на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри сте уведомени, че същото съдържа недостатъци и е необходимо в 14-дневен срок от получаването му е необходимо да бъде  представено мотивирано предписание (разрешение) за изработване на ПУП, а ако разрешението за изменение се различава от представеният от Вас проект, и нов такъв за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с предвижданите промени на граници по ПУП.

Към настоящия момент, след изтичане на указания в уведомлението срок, в СГКК – гр. Смолян не са представени изисканите документи. С непредставянето им, не са изпълнени изискванията посочени в чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 65, ал. 1, 2 и 3 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ.

Въз основа на гореизложеното, Ви уведомявам, че на основание чл. 56, ал. 2 от АПК и чл. 19, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. на МРРБ производството по заявление с вх. №01-153696-08.04.2019 г. е прекратено.

Съгласно чл. 197, във връзка с чл. 56, ал. 4 от АПК, прекратяването на производството подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр. Смолян, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ