ДО ЗОРКА ДОНЧЕВА СТОИЧКОВА АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ СТОИЧКОВ СТЕФАН ДОБРЕВ ЯКИМОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЗОРКА ДОНЧЕВА СТОИЧКОВА
АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ СТОИЧКОВ
СТЕФАН ДОБРЕВ ЯКИМОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-88549-27.03.2017 г. на Зорка Дончева Стоичкова и Александър Боянов Стоичков е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение корекция контура на самостоятелен обект с идентификатор 68134.512.499.1.42, като при изменението се засяга и контура на самостоятелен обект с идентификатор 68134.512.499.1.2, обектите се намират в сграда с идентификатор 68134.512.499.1, ул. „Пере Тошев” №9, район „Сердика”.

Административния орган /АО/ на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, е уведомил за процедурата всички заинтересовани лица, вписани в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/.

С възражение вх. № 07-7336-08.06.2017г. от Стефан Добрев Якимов, собственик на обект с идентификатор 68134.512.499.1.2 е поискано прекратяване на административното производство по преписка вх. № 01-88549-27.03.2017г.

Със заявление вх. № 07-7626-14.06.2017г. заявителя Александър Боянов Стоичков е поискал прекратяване на административното производство по преписката.

С оглед гореизложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК прекратявам административното производство по заявление вх. № 01-88549-27.03.2017 г.

За прекратяване на производството на заинтересованите страни следва да се съобщи по реда на ГПК.

Актът за прекратяване на административното производство може да бъде обжалван пред АССГ по реда на глава десета, раздел IV от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София имате възможност да изразите становище.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

           инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 11.08.2017 г.