До: ЗДРАВКО ЖИВКОВ ЖЕКОВ гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4, ет.1 До: НЕДКА АТАНАСОВА МИНКОВА гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4 До: БАНКО КИРИЛОВ БАНКОВ гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЗДРАВКО ЖИВКОВ ЖЕКОВ
гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4, ет.1

До: НЕДКА АТАНАСОВА МИНКОВА
гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4

До: БАНКО КИРИЛОВ БАНКОВ
гр. Ямбол, ул „ПРЕСЛАВ“ № 4

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. 01-170208-07.06.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5395-26.07.2017 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.542.26, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Заповед № 18-5395-26.07.2017 г.
 
 
 

ПГ                                                                                              Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ            

                                                                                                    /съгл. Заповед № РД-20-98/27.07.2017./:..................

                                                                                                                                                              /инж. Е. Тенева /

 

Подписаният.................................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.

 

Дата на получаване: .................................                                                                     Подпис:.....................

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 11.08.2017 г.