ДО: ВЛАДИМИРА ЛЮБОМИРОВА ВРИНГОВА – КАБАКЧИЕВА, и в качеството на пълномощник на ЮЛИУС КРАМАРИЧ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ВЛАДИМИРА ЛЮБОМИРОВА ВРИНГОВА – КАБАКЧИЕВА,
и в качеството на пълномощник на ЮЛИУС КРАМАРИЧ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-137071-10.05.2017 г. от РАЛИЦА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА, в качеството на пълномощник на ВАСИЛ ИЛИЕВ ГОНГАЛОВ, РАДОСЛАВ КИРИЛОВ РАЗСУКАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.1165, 68134.1006.677, 68134.1006.676, 68134.1006.668 и 68134.1006.666 , с адрес: гр. София, район Триадица, област София.

Изменението се изразява в изменение на границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.666  по скица-проект №15-488461-06.10.2017 год., в съответствие с граници на имот пл.№969, кв.99, и въз основа на документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-137071-10.05.2017  г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-137071-10.05.2017 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.1165, 68134.1006.677, 68134.1006.676, 68134.1006.668 и 68134.1006.666 , с адрес: гр. София, район Триадица, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: скица – проект.

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2018 г.