ДО : ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРИНОВ ИВАНОВ ж.к. Обеля, бл. 230, вх. Б, ет. 1, ап. 29 гр. София

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО :
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРИНОВ ИВАНОВ
ж.к. Обеля, бл. 230, вх. Б, ет. 1, ап. 29
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег № 01-400307-30.12.2016г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на с.Храбърско, общ. Божурище за поземлени имоти с идентификатори 77400.52.50 и 77400.52.28 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в промяна границите на  поземлени имоти с идентификатори  77400.52.50 и 77400.52.28 в съответствие с границите на поземлен имот представляващ дворно място находящо се в с. Храбърско, махала Селище , общ. Божурище с площ 473кв. м. и граници описани в влязо в сила решение 74/08.11.2016г. на РС гр. Сливница.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. №  01-400307-30.12.2016г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-400307-30.12.2016г.  или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение: Скица – проект

Дата на залепване на таблото: 17.03.2017г.

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

         ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                       със Заповед рег.№ РД-20-29/08.03.2017г