ДО ТОНИ МАНУШЕВ МИТЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. “ГЛАДСТОН“ №6 ВХ.А ЕТ.1 АП.1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ТОНИ МАНУШЕВ МИТЕВ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. “ГЛАДСТОН“ №6 ВХ.А ЕТ.1 АП.1

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  № 01-89050-27.03.2017г. от Младен Атанасов Мирков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.172.3.20 с адрес гр. Търговище, УЛ. „Гладстон  №6 вх.А ет.2 ап.4.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на от Младен Атанасов Мирков с документ за собственост Нотариален акт №58 от 29.12.1984г., издаден от Районен съд Търговище, том III, дело 781 и заличаване на Мустафа Мустафа Мехмед с документ за собственост Нотариален акт №49 от 29.12.1984г.

Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017г.

 

Дата на сваляне от таблото: 28.07.2017г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО