До: Тодор Младенов Доцев До: Любен Русанов Иванов

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Тодор Младенов Доцев

До:
Любен Русанов Иванов

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-371167-29.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3884-01.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 38978.900.219, 38978.900.219.1, 38978.900.223, 38978.900.223.1, 38978.900.223.2, 38978.900.224, 38978.900.224.1, 38978.900.224.2, 38978.900.224.3, 38978.900.224.4, 38978.900.5236, 38978.900.5236.1, 38978.900.5236.2, 38978.900.5236.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: ……………………

 

 

Дата: 08.09.2017 г.                                  Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                                        / инж.Светломира Славова /