ДО ТАТЯНА ИВААНОВА ПЕТРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. “ЗАПАД“ БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8 НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. “ЗАПАД“ БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ТАТЯНА ИВААНОВА ПЕТРОВА
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
КВ. “ЗАПАД“ БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8

НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
КВ. “ЗАПАД“ БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-103483-06.04.2017г. от Татяна Иванова Петрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър за самостоятелен обект в сграда (СОС) с 73626.508.8.6.8 с адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.65 вх.Б ет.3 ап.8.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на Неделчо Петров Петров с документ за собственост Договор от 28.02.1991г., издаден от Общински народен съвет Търговище и заличаване на Татяна Иванова Петрова и Пламен Иванов Петров с документ за собственост Договор от 28.02.1991г.

Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 16.06.2017г.

 

Дата на сваляне от таблото: 30.06.2017г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО