До: СВЕТЛАНА СТОИЛОВА БОЖКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ул. „Борба“ 9, ет. 4, ап. 17 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЛИНКОВ гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ул. „Богомил“ 60, ет. 5, ап. 8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
СВЕТЛАНА СТОИЛОВА БОЖКОВА
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив
ул. „Борба“ 9, ет. 4, ап. 17

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЛИНКОВ
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив
ул. „Богомил“ 60, ет. 5, ап. 8

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-293320-21.09.2017г. от
ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ МУТАФЧИЕВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлен имот с идентификатор 56784.506.704 по кадастралната карта на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с адрес: ул. „Ильо Войвода“ 25.

Съгласно приложеният към заявлението нотариален акт като собственици се добавят Васил Пламенов Мутафчиев и Иван Георгиев Тодоров.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 15.12.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 05.01.2018г.