ДО СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ

Публикация на:: 
София - град

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

 

Във връзка с подадено заявление вх. № 01-82516-21.03.2017г. от Мария Димова Сотирова за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на скица на поземлен имот с идентификатор 68134.1891.686, приложено Ви уведомяваме, че е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ). Заличени са данни за собственик – Стефан Георгиев Милев, с документ за собственост – нот. акт № 76, том XXXVI, вх. рег. № 15503, дело № 11579 от 04.04.2016г. на Службата по вписвания гр. София и Павел Цветанов Василев с документ за собственост – нот. акт № 76, том XXXVI, вх. рег. № 15503, дело № 11579 от 04.04.2016г. на Службата по вписвания гр. София., във връзка с влязло в сила Решение № 177 на СГС, ГК, І-6 състав по гр. дело № 10813 по описа за 2014г.

 

Дата на залепване на таблото: 13.02.2018г.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ