До: СОНЯ ПЕТРОВА ЛЮТОВА До: ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ТОМОВА До:ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ТОМОВ, До:ПЕТЪР ПАВЛОВ ЛЮТОВ До:БРАНИМИР МИЛЕНОВ ЛАЛЕВ До:НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГАНЕВ, До:ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ЛЮТОВА До:ЕДРЮ НЕДЯЛК

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: СОНЯ ПЕТРОВА ЛЮТОВА
До: ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ТОМОВА
До:ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ТОМОВ,
До:ПЕТЪР ПАВЛОВ ЛЮТОВ
До:БРАНИМИР МИЛЕНОВ ЛАЛЕВ
До:НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГАНЕВ,
До:ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ЛЮТОВА
До:ЕДРЮ НЕДЯЛКОВ ЕДРЕВ

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-35770 / 30.01.2018 г. от ДЕНЧО ЦОНЕВ ДЕНЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на сграда в поземлен имот с идентификатор 43952.513.1201  по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10 / 17.04.2007 г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                         / инж. в. кръстев /

Дата на поставяне на таблото: 14.03.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – изпълнител .....................

                          (име, фамилия, длъжност; подпис)