ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА: СОС 04279.615.89.1.3 СОС 04279.615.88.1.2 СОС 04279.615.88.1.9 СОС 04279.615.89.1.1 СОС 04279.615.89.1.6 СОС 04279.615.88.1.11 СОС 04279.615.89.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:
СОС 04279.615.89.1.3 СОС 04279.615.88.1.2
СОС 04279.615.88.1.9 СОС 04279.615.89.1.1
СОС 04279.615.89.1.6 СОС 04279.615.88.1.11
СОС 04279.615.89.1.9 СОС 04279.615.88.2.3
СОС 04279.615.89.1.11 СОС 04279.615.89.1.5
СОС 04279.615.88.2.4 СОС 04279.615.88.2.12
СОС 04279.615.88.2.10

Публикация на:: 
Благоевград

    В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №  18-1668/ 10.03.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, , касаеща Сграда 04279.612.211.1 коригиране границите между поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 04279.615.88 и 04279.615.90 ; обединяване  на ПИ с идентификатори 04279.615.88 и 04279.615.89 ; допълване на нов ПИ с идентификатор 04279.615.257; преномериране на сгради с идентификатори 04279.615.88.1, 04279.615.88.2, 04279.615.89.1- съответно с нови идентификатори: 04279.257.1, 04279.257.2, 04279.257.3; и преномерация на попадащите в преномерираните сгради самостоятелни обекти,   въз основа на ПУП- ЗРП, одобрен със Заповед  № 64/ 06.05.1992 г. на Община Благоевград, Актове за общинска собственост № 63/ 2014 г. и № 64/ 2014 г. ,  и геодезическа  разработка.

 

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-1668/ 10.03.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване съгласно 54, ал. 6 от ЗКИР.

 

Дата на поставяне на таблото: 20.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 04.04.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл. експерт `АО`:

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/