ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03504.402.175.2.3

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
С ИДЕНТИФИКАТОР 03504.402.175.2.3

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено от ПК "РИЛА ПЛАНИНА" чрез РОСИЦА МАДОЛЕВА заявление с рег. № 01-153391-30.04.2018   г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър  – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в коригиране формата на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори /СОС/ 03504.402.175.2.2 и 03504.402.175.2.3; и обособяване на нов СОС 03504.402.175.2.4 , въз основа на Нотариален акт   № 42/ 2005  г. , арх. проекти и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 14.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.06.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/ :.........................

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:.........................

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД