ДО СД “БОНЕВ –ДИП“ э

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
СД “БОНЕВ –ДИП“

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-52248-09.02.2018г. от Пламена Тонева Иванова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.309.1.10 - район „Триадица”, Столична община, ул. „Луи Айер“ № 73, ет. 4. В кадастралния регистър на недвижимите имоти са регистрирани данни за собственик – СД „БОНЕВ-ДИП“ с документ за собственост – постановление за възлагане от съдебен изпълнител № 133, том LXII, рег.№ 28490, дело № 20080 от 16.05.2017 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-52248-09.02.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово,                    ул. Мусала № 1, на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес или в приемно време – на СГКК София.

След изтичане на срока, процедурата по изменение в КРНИ продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

                                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 16.04.2018 г.