ДО РОСИЦА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА-ГРОЗДЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
РОСИЦА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА-ГРОЗДЕВА

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-140168-12.05.2017г. от Росица Кирилова Данаилова-Гроздева чрез пълномощник Росица Станиславова Дамянова  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.510.326.2.6 с адрес гр. Търговище, ул. „Трети март“ №1 вх.Б ет.3 ап.18.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на Росица Кирилова Данаилова с документ за собственост Нотариален акт №11 от 05.01.1995г., издаден от Районен съд Търговище, том I, дело 11.

След извършена проверка се установи, че за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.510.326.2.6 в КРНИ са записани като собственици Снежина Радева Божидарова, Бойка Радева Славова и Петя Радева Божидарова с документ за собственост Нотариален акт №112 от 28,08.1997г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-140168-12.05.2017г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-140168-12.05.2017г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.510.326.2.6 с адрес гр. Търговище, ул. „Трети март“ №1 вх.Б ет.3 ап.18.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

Дата на поставяне на таблото: 16.06.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 23.02.2017г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО