Дo: РАЙКА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
РАЙКА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-52114-09.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3685-09.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5478.72, 65601.5478.73, 65601.5478.74, 65601.5478.36, 65601.5478.37, 65601.5478.39, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3685-09.05.2018 г.

 

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3685-09.05.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.06.2018 г.

Изготвил:

инж.В.Димитрова