ДО: РАДКА МОМЧИЛОВА КОЙНОВА н-к на МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ гр. Стара Загора, ул. „Майор Таньо Кавалджиев“ № 170, вх. Д, ет. 2, ап. 98 Дo: ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЧEМШИРОВ ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧЕМШИРОВ чрез Николай Димитров Чемширов – пълномощник гр. Ел

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: РАДКА МОМЧИЛОВА КОЙНОВА
н-к на МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
гр. Стара Загора, ул. „Майор Таньо Кавалджиев“ № 170, вх. Д, ет. 2, ап. 98

Дo: ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЧEМШИРОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧЕМШИРОВ
чрез Николай Димитров Чемширов – пълномощник
гр. Елхово, ул. „Д-р Пирогов“ № 8

До:ВЛАДИМИР МОМЧИЛОВ ЧОБАНОВ
гр. Елхово, ул. „Д-р Пирогов“ № 8

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-106588-10.04.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4269-15.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 27382.500.1130.2, 27382.500.1130.3, 27382.500.1130.4, 27382.500.1130.5, 27382.500.1130.6, 27382.500.1130.7, 27382.500.1130.1, 27382.500.1130.8, 27382.500.1130, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4269-15.06.2017 г.
 

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                     / инж. Р. Христова /

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

*Дата на поставяне на таблото:16.06.2017 г.