ДО ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ, БОРИС КРУМОВ ПЕТРОВ КРУМ ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РОМОВ СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ СТОИЧКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ,
БОРИС КРУМОВ ПЕТРОВ
КРУМ ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РОМОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ СТОИЧКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-284403-14.09.2017 г. от ИВАН НИКОЛОВ ТОДОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.654, 68134.1006.1165, 68134.1006.700, 68134.1006.656, 68134.1006.653, 68134.1006.654, район „Триадица“, област София.

Изменението се извършва по скица-проект № 15-567366-13.11.2017 г. и се състои в: промяна в границата на поземлените имоти в съответствие с границите на имоти с пл. № № 286, 637 и 287, кв. 12 по плана на гр. София, местност „Манастирски ливади“, документи за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на съобщението в приемната на СГКК София след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-284403-14.09.2017 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-284403-14.09.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.654, 68134.1006.1165, 68134.1006.700, 68134.1006.656, 68134.1006.653, 68134.1006.654, район „Триадица“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                                

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.03.2018 г.