До: ПАВЕЛ МАРИНОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ПАВЕЛ МАРИНОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-262716 - 25.08.2017 г., подадено от  КАРО ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Синеморец  по отношение поземлени имоти с идентификатори 66528.501.4, 66528.501.5, 66528.501.501-улица и 66528.501.512-улица. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 66528.501.4 в съответствие с уличната и дворищна регулация на парцел I-155, кв.7, с.Синеморец, общ.Царево. Засегнати от промяната са и поземлени имоти с идентификатори 66528.501.5, 66528.501.501-улица и 66528.501.512-улица.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-544452-01.11.2017 г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.