До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА гр. Ямбол, ул. „Д. БЛАГОЕВ” № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2 БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ” №14 ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАР САМУИЛ” №

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА гр. Ямбол, ул. „Д. БЛАГОЕВ” № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2
БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ” №14
ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАР САМУИЛ” № 37

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-36291/27.11.2017г. по писмо с изх. № 2801-19252/23.11.2017г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.440, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №29, представляващо: вписване в КР на имота на документ за собственост на Община Ямбол – АЧОС №2128, с вх. рег. №8700, том 25 вписан в СВ – Ямбол на 17.11.2017г.

     Вписаните в кадастралния регистър на имот 87374.523.440 като собственици -  ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА с 2/4 ид. част, ЗЛАТИЦА РАДЕВА КАЛЧЕВА с 1/4 ид. част и БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ с 1/4 с Нотариален акт №48, том XIX, дело №6481, вх. рег.№5914 от 08.12.1997г. се явяват заинтересовани лица по см. на §1 т.13 от ДР на ЗКИР (собственици и носители на вещни права), поради което СГКК - Ямбол изпълни задължението си по чл.26, ал.1 от АПК, във връзка с чл.34, ал.3 от АПК като ги уведоми за започната процедура по изменение на КРНИ  с уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г.

    След извършена проверка в регистъра за население на гр. Ямбол и НБД „Население” се установи, че лицето Таня Радева Овчарова е с регистиран настоящ адрес Великобритания от 10.08.201г. по писмо с изх. № 2801-01484/23.01.2018г. от Община Ямбол, Златица Радева Гочева не е потърсила уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г. а Бисер Живков Калчев е получил лично уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г.

     Във връзка с уточняване собствеността на имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Драва” №29, представляващ ПИ 87374.523.440, СГКК-Ямбол изиска служебно от СВ – Ямбол Нотариален акт №48, том XIX, дело 6481, вх. рег. №5914 от 08.12.1997г. на ЯРС с писмо с изх. №07-1202/26.01.2018г. Според него Таня Радева Овчарова и Златица Радева Калчева придобиват собственост на недвижим имот чрез продажба срещу задължение за издръжка и гледане на ½ ид. част от дворно място, цялото от 457 кв.м., съставляващо парцели IV-687, 686 в кв.38 по плана на гр. Ямбол на ул.”Странджа” №29, като на ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА продават само ¼ ид. част от дворното място, а на ЗЛАТИЦА РАДЕВА КАЛЧЕВА продават другата ¼ ид. част от същото дворно място.

 

 

 

   От горепосоченият Нотариален акт се установява, че ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА, БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ и ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА са погрешно вписани в КРНИ относно имот 87374.523.440, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №29. Същите са придобили имот 87374.530.10, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Странджа” №29 и са вписани като собственици в КРНИ.

   Налице е основанието по чл.99, т.2 от АПК за възобновяване на административното производство.

   Изменението  на КРНИ, съобщено с уведомление изх.№24-3036/08.02.2018г. следва да бъде отменено и с оглед новите данни да се извърши съгласно тях.

   С оглед гореизложеното следва да се заличат като собственици в ПИ 87374.523.440 ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА, БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ и ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА и се  впише  ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2128, вх. рег. №8700, том 25 от 17.11.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

МД                                                                                                                       / инж. Р. Христова /                                                                  

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  13.03.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: ....................................