До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА гр. Ямбол, ул.„Д. БЛАГОЕВ” № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2 ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАР САМУИЛ” № 37 БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ” №14

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА гр. Ямбол, ул.„Д. БЛАГОЕВ” № 6, вх. В, ет. 1, ап. 2
ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАР САМУИЛ” № 37
БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ” №14

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 53, ал.2 от ЗКИР и чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод служебно заявление рег.№09-36291/27.11.2017г. по писмо с изх. № 2801-19252/23.11.2017г. от Община Ямбол подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.440, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №29, представляващо: вписване в КР на имота на документ за собственост на Община Ямбол – АЧОС №2128, с вх. рег. №8700, том 25 вписан в СВ – Ямбол на 17.11.2017г.

     Вписаните в кадастралния регистър на имот 87374.523.440 като собственици -  ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА с 2/4 ид. част, ЗЛАТИЦА РАДЕВА КАЛЧЕВА с 1/4 ид. част и БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ с 1/4 с Нотариален акт №48, том XIX, дело №6481, вх. рег.№5914 от 08.12.1997г. се явяват заинтересовани лица по см. на §1 т.13 от ДР на ЗКИР (собственици и носители на вещни права), поради което СГКК - Ямбол изпълни задължението си по чл.26, ал.1 от АПК, във връзка с чл.34, ал.3 от АПК като ги уведоми за започната процедура по изменение на КРНИ  с уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г.

      След извършена проверка в регистъра за население на гр. Ямбол и НБД „Население” се установи, че лицето Таня Радева Овчарова е с регистиран настоящ адрес Великобритания от 10.08.201г. по писмо с изх. № 2801-01484/23.01.2018г. от Община Ямбол, Златица Радева Гочева не е потърсила уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г. а Бисер Живков Калчев е получил лично уведомление с изх. № 24-25866-19.12.2017г.

      Във връзка с уточняване собствеността на имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Драва” №29, представляващ ПИ 87374.523.440, СГКК-Ямбол изиска служебно от СВ – Ямбол Нотариален акт №48, том XIX, дело 6481, вх. рег. №5914 от 08.12.1997г. на ЯРС с писмо с изх. №07-1202/26.01.2018г. Според него Таня Радева Овчарова и Златица Радева Калчева придобиват собственост на недвижим имот чрез продажба срещу задължение за издръжка и гледане на ½ ид. част от дворно място, цялото от 457 кв.м., съставляващо парцели IV-687, 686 в кв.38 по плана на гр. Ямбол на ул.”Странджа” №29, като на ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА продават само ¼ ид. част от дворното място, а на ЗЛАТИЦА РАДЕВА КАЛЧЕВА продават другата ¼ ид. част от същото дворно място.

 

      В случая е налице основанието по чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР за изменение на КРНИ относно имот 87374.523.440, за който се отнася представеният от Община Ямбол АЧОС №2128/17.11.2017г, вписан в СВ - Ямбол с вх.рег. №8700, том 25. Същият е редовен, съставен е от компетентно лице и е с предмет имот с идентификатор 87374.523.440 с площ 150 кв.м. Правомощията на СГКК в случая се изчерпват с проверка на горните обстоятелства.

    В административното производство не е допустимо да се установява дали лицата, легитимиращи се с документ за собственост са действителните собственици и при наличие на противопоставими права на собственост  на повече от едно и също лице за един и същи имот, в КРНИ на основание чл.53,ал.2 ЗКИР се записват данните за всички лица и документи. Поради това СГКК - Ямбол не заличава ЗЛАТИЦА РАДЕВА ГОЧЕВА,  ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА и БИСЕР ЖИВКОВ КАЛЧЕВ  от КРНИ като собственици, тъй като същите се легитимират като такива и липсват данни да са прехвърляли собствеността си или документът им за собственост да е изгубил сила.

    С оглед гореизложеното, на основание чл.53, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКИР в КР на имот 87374.523.440 за Община Ямбол се вписва документ за собственост: АЧОС №2128, вх.рег.№8700, том 25 от 17.11.2017г., вписан в СВ – Ямбол за площ 150 кв.м. и се запазва вписаната до сега собственост на  ТАНЯ РАДЕВА ОВЧАРОВА с ¼ ид. част, цялото от 457 кв.м., съставляващо парцели IV-687, 686 в кв.38 и  ЗЛАТИЦА РАДЕВА КАЛЧЕВА с ¼ ид. част, цялото от 457 кв.м., съставляващо парцели IV-687, 686 в кв.38 по плана на гр. Ямбол на ул. „Странджа” №29  с Нотариален акт №48, том XIX, дело №6481, вх. рег.№5914 от 08.12.1997г.

 

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /

 

 

    МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  13.02.2018 г.