До ОБЩИНА ШУМЕН До Наследници на Ангел Станоев Паунов, собственик имот с бивш пл. №2 от кадастралния план на м-т „Чаир дере“, гр. Шумен

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ОБЩИНА ШУМЕН

До
Наследници на Ангел Станоев Паунов, собственик имот с бивш пл. №2 от кадастралния план на м-т „Чаир дере“, гр. Шумен

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-195773/29.06.2017 г. от КИРИЛ АНГЕЛОВ ПАУНОВ, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на кадастралната карта на гр.Шумен в обхвата на ПИ с идентификатор 83510.99.2, за част от който в КРНИ и в представените към заявлението документи сте заинтересована страна, като собственик или носител на друго вещно право.

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаването на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите или да представите на адрес: СГКК – гр.Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска).

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти.

 

При явяването си носете документите за собственост!

 

 

 

                                                                                     Началник на СГКК – гр. Шумен:………………….

/ инж. Й.Йовчев /