ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО КИНА МИХАЙЛОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА-ВАЧКОВА ул. „Даме Груев“ № 2, бл. 4, вх. 3, ет. 2, ап. 4 гр. Русе ДО СИМЕОН СТОЯНОВ ТОПОРОВ гр. Русе

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ОБЩИНА РУСЕ
пл. „Свобода“ № 6
гр. Русе

ДО
КИНА МИХАЙЛОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА-ВАЧКОВА
ул. „Даме Груев“ № 2, бл. 4, вх. 3, ет. 2, ап. 4
гр. Русе

ДО
СИМЕОН СТОЯНОВ ТОПОРОВ
гр. Русе

Публикация на:: 
Русе

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-378848-28.11.2017 г. от ГАЛИН КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ, като пълномощник на КРАСИМИР ГРИГОРОВ ЦВЕТАНОВ, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Поправка на кадастралната карта с цел промяна границите на имот с идентификатор 63427.149.439 в местност „Касева чешма“, землище гр. Русе изработен от „БулМап“ ООД – гр. Русе, с който е внесено искане за започване на процедура по изменение на КККР на поземлен имот с идентификатор 63427.149.439.

Изменението се състои в промяна границите на поземлен имот с идентификатор 63427.149.439 на база преки геодезически измервания.

 

 

Промяната засяга съседните поземлени имоти с идентификатори 63427.149.418, 63427.149.438, 63427.149.440 и 63427.149.441, което води до промяна на техните граници и площи.

Измененията на кадастралната карта са показани на скицата-проект.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото Уведомление Ви се предоставя възможност да се явите в СГКК гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ 18, ет. 6, да се запознаете с документите към Заявление вх. № 01-378848-28.11.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, различни от приложените по Заявление вх. № 01-378848-28.11.2017 г., СГКК гр. Русе ще продължи процедурата по изменение на КККР на поземлените имоти, като ще бъде издадена Заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Приложение: Скица – проект № 15-5582-04.01.2018 г.

 

 

Началник на СГКК – гр. Русе:

                               / инж. Георги Мачугански /