ДО: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ДО: ГЮНАЙ АХМЕД ЧЕТИН гр.Джебел, кв.Прогрес №76

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
ДО: ГЮНАЙ АХМЕД ЧЕТИН
гр.Джебел, кв.Прогрес №76
ДО: ЛЕФТЕР ГЕРАСИМОВ ИЛИЕВ
гр.Джебел
ДО: САЛИЯ РАСИМ АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №81
ДО: ХАСИБЕ АХМЕД АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №114
ДО: НАЗМИЯ САДУЛА МУХАРЕМ
общ.Разград,с.Лудогорциул.Дунав №42
ДО: НАДИЯ САДУЛА АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №14
ДО: АСЯ СТАНИМИРОВА АЛЕКСИЕВА
гр.Джебел, кв.Прогрес №114
ДО: ЕЛИСАВЕТА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА
Общ.Кърджали, с.Солище, ул.Първа № 11
ДО: ТАСИМ АЛИЕВ АЛИЕВ
гр.Джебел, кв.Прогрес

Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-110684-28.03.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. (ДВ брой 4 от 13.01.2017г.) за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4686-08.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 20746.503.626, 20746.503.626.1, 20746.503.626.2, 20746.503.626.3, 20746.503.626.4, 20746.503.1419, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4686-08.06.2018 г.

 

Дата: 08.06.2018 г.                                     Началник на СГКК  гр. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                                      / инж. С. Зафирова /