Дo: НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДАВИДКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДАВИДКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-81651-21.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4679-30.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6966.3695, 04234.6966.146, 04234.6966.1965, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4679-30.06.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4679-30.06.2017 г.
2.  Копие на скица проект.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.08.2017 г.