ДО НИКОЛА ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛА ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-290862-21.09.2016г. от Бистра Благоева Ганчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1975.1088, 68134.1975.588, 68134.1975.587, 68134.1975.586, 68134.1975.568, 68134.1975.567 и 68134.1975.566, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2733 и 68134.1975.2734 по скица-проект № 15-534322-01.11.2016г., нанася се УПИ XXII-586, кв.7 и УПИ XII-1088, кв.7 по регулационен план на м. в.з. Киноцентъра I част, район Витоша одобрен със заповед №РД-50-35/21.02.2002г. и се извършва въз основа на Нотариален акт № 113 том XLIV рег. 13791 дело 10075 от 21.05.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.София, Нотариален акт № 43 том X дело 1616 от 10.04.1971г., издаден от I Нотариус при Софийски народен съд и Договор за делба № 202 том VII рег. 13792 от 21.05.2002г., издаден от Служба по вписванията гр. София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег.№ 01-290862-21.09.2016г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-290862-21.09.2016г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1975.1088, 68134.1975.588, 68134.1975.587, 68134.1975.586, 68134.1975.568, 68134.1975.567 и 68134.1975.566, с адрес: гр. София, район Витоша, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.     

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ