Дo: НЕДЯЛКА ХРИСТЕВА ЧАКЪРОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АНТИМ I” № 34, ВХ. Б, ЕТ. 2 Дo: МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АНТИМ I” № 34 Дo: ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИНЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АНТИМ I” № 34

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
НЕДЯЛКА ХРИСТЕВА ЧАКЪРОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АНТИМ I” № 34, ВХ. Б, ЕТ. 2

Дo:
МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АНТИМ I” № 34

Дo:
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИНЧЕВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АНТИМ I” № 34

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-55493-27.02.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3737-26.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.932.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3737-26.05.2017 г.

 

 

Дата: 06.10.2017 г.                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  11.10.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      26.10.2017г..