ДО: МАРИЯ СТОЙЧЕВА ПЕНЕВА-ПРОЙЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: МАРИЯ СТОЙЧЕВА ПЕНЕВА-ПРОЙЧЕВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-377720- 28.11.2017г., подадено от  МИЛКА КОСТАДИНОВА КАНЧЕВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение поземлен имот с идентификатор 07079.617.138. Искането е да се промени северозападната граница на ПИ 07079.617.138 в съответствие с уличната регулационна линия и документите за собственост.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-630317-12.12.2017г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.