ДО: МАРИАН НАУМОВ ОРЛИНОВ СУПХИ НАУМОВ ОРЛИНОВ МЕНСУРЕ АХМЕД АХМЕДОВА НАТАЛИЯ СТОЙЧЕВА ПЕТКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
МАРИАН НАУМОВ ОРЛИНОВ
СУПХИ НАУМОВ ОРЛИНОВ
МЕНСУРЕ АХМЕД АХМЕДОВА
НАТАЛИЯ СТОЙЧЕВА ПЕТКОВА

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-165990-05.06.2017г. от Мариан наумов Орлинов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори от 73626.506.50.1.65 до 73626.506.50.1.68, с адрес гр. Търговище, ул. „Скопие” №17 вх.А ет.5. Производството е за промяна на одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР. Видно от приложените към документите на молителя схеми-проект, целта на исканото изменение е:

  • ·         Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с проектни идентификатори от 73626.506.50.1.151 до 73626.506.50.1.153. Вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за СОС с проектен идентификатор 73626.506.50.1.151 на наследници на Назиф Мъстънов Джиниев с документ за собственост Нотариален акт №212 от 21.04.1983г., издаден от Районен съд Търговище, том II, дело 282.
  • ·         Заличаване за СОС с идентификатори 73626.506.50.1.65 на Христо Колев Петков и Наталия Стойчева Петкова с документ за сосбственост Други  № 9 от 10.03.1983г.,  73626.506.50.1.66 на Юлиана Иванова Косева и Косю Димитров Косев с документ за сосбственост Други  № 9 от 10.03.1983г., 73626.506.50.1.67 на Менсуре Ахмед Ахмедова с документ за сосбственост Нотариален акт № 148 от 19.03.2007г. и 73626.506.50.1.68 на Огнян Янков Рашев и Галя Мариянова Рашева с документ за сосбственост Нотариален акт № 204 от 20.04.1983г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-165990-05.06.2017г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег № 01-165990-05.06.2017г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастраната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори  от 73626.506.50.1.65 до 73626.506.50.1.68, с адрес гр. Търговище, ул. „Скопие” №17 вх.А ет.5.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 21.07.2017г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО