ДО КРАСИМИР ЙОРДАНОВ РАШЕВ ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА РАШЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ РАШЕВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА РАШЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-217382-18.07.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.4088.25.1.40, жк. „Младост 3“, район „Младост”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-217382-18.07.2017г. в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 10:30 до 12:30ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи по започналото административно производство. Документите може да изпратите на адрес: СГКК София, гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1/ на email: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-217382-18.07.2017г., СГКК София ще продължи процедурата при спазване на законоустановения ред.

 

Дата на залепване на таблото: 13.09.2017г.

 

   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

    ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ