До: КРАСИМИР АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ гр. София, ул. “ЦАР АСЕН” № 96 вх.1 ет.1 ап.1 Наследници на АНГЕЛ ХРИСТОВ САНДИЕВ: МАРИЙКА ПЕТРОВА САНДИЕВА гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ЦАР САМУИЛ № 52 ет.1 ХРИСТО АНГЕЛОВ САНДИЕВ гр. Ямбол, ул. ЦАР САМУИЛ № 52 ет.1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
КРАСИМИР АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ гр. София, ул. “ЦАР АСЕН” № 96 вх.1 ет.1 ап.1

Наследници на АНГЕЛ ХРИСТОВ САНДИЕВ:
МАРИЙКА ПЕТРОВА САНДИЕВА гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ЦАР САМУИЛ № 52 ет.1 ХРИСТО АНГЕЛОВ САНДИЕВ гр. Ямбол, ул. ЦАР САМУИЛ № 52 ет.1

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подено заявление рег.№01-112780/18.04.2017г.  от Красимир Ангелов Костадинов, наследник на Марийка Желева Ангелова  до Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР и чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ,  засягащо имот с идентификатор 87374.512.4, с адрес: гр. Ямбол, м. „ Кайнашки баир”.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица МАРИЙКА ПЕТРОВА САНДИЕВА и АНГЕЛ ХРИСТОВ САНДИЕВ,  с уведомление на основание чл.26, ал. 1 от АПК с изх. № 24-7716/24.04.2017 г.

Изменението представлява заличаване от регистъра на МАРИЙКА ПЕТРОВА САНДИЕВА и АНГЕЛ ХРИСТОВ САНДИЕВ и вписване в КРНИ на гр. Ямбол  на МАРИЙКА ЖЕЛЕВА АНГЕЛОВА като собственик на имота с  документ за собственост – Нотариален акт №168,  том XII, дело №5942 от 01.12.1997г., издаден от Районен съд гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Р. Христова /

 

      МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  19.06.2017 г.     

Дата на сваляне от таблото: ....................................

Длъжностно лице: .......................................................

                          (име, фамилия - длъжност; подпис)