ДО: КОСТАДИН ПЕТРОВ СПАСОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
КОСТАДИН ПЕТРОВ СПАСОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-232638-31.07.2017 г. от ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЧИЛИНГИРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, изработен от правоспособно лице е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1935.292, 68134.1935.294, 68134.1935.1343 (улица), 68134.1935.1341 (улица), район „Витоша“, област София.

Изменението се извършва по скица-проект № 15-427405-01.09.2017 г., нанася се УПИ I-48, кв. 183-г по плана на гр. София, местност „Красно село-Vчаст“ по документи за собственост и частта, попадаща в УПИ I 292, кв. 183-г по действащия регулационен план на местност „Гърдова глава“, и съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението в приемната на СГКК София Ви се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10,30 ч. до 12,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-232638-31.07.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-232638-31.07.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1935.292, 68134.1935.294, 68134.1935.1343 (улица), 68134.1935.1341 (улица), район „Витоша“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4, от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                         

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.10.2017