ДО ИВАЙЛО САВОВ СЪБЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ИВАЙЛО САВОВ СЪБЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-97954-19.03.2018 г. от заявител Станчо Петров Цветков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на контура на поземлен имот , на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Иванка Ботева” № 2.

Изменението се изразява в промяна на източната граница на поземлен имот с идентификатор: 10447.511.468. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра –„КАДАСТЪР-СИ” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-97954-19.03.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-97954-19.03.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на контура на поземлен имот , на адрес: гр. Велико Търново, ул.“Иванка Ботева” № 2.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

 Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 14.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.06.2018 г.

Длъжностно лице:.................................   /инж. Нели Костова/