Дo: ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПУЛЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРОВ НАЙДЕНОВ СНЕЖИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ДАНАИЛА МИТКОВА ИВАНОВА ИВАЙЛО ТОШЕВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПУЛЕВ
АНДРЕЙ ГРИГОРОВ НАЙДЕНОВ
СНЕЖИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ДАНАИЛА МИТКОВА ИВАНОВА
ИВАЙЛО ТОШЕВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-133750-05.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4932-10.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2045.1707, 68134.2045.1329, 68134.2045.1712, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4932-10.07.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4932-10.07.2017 г.
2. Копие на скица-проект.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.08.2017 г.