До: ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-338229 - 27.10.2017г., подадено от  ПЕНКА ПЕТКОВА ГАНЧЕВА и СТОЯН ПЕТКОВ ТЕНЕВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Оризааре  по отношение на поземлен имот с идентификатор 53822.501.216. Искането е да се заличи този имот и на негово място да се нанесат два поземлени имота, както следва: поземлен имот с проектен идентификатор 53822.501.541, идентичен с УПИ І-219, кв.12 и поземлен имот с проектен идентификатор 53822.501.542, идентичен с УПИ VІІІ-219, кв.12 по плана за регулация на с.Оризаре, общ. Несебър.  Като собственик в проектните имоти искането е да запише  ПЕТКО СТОЯНОВ ТЕНЕВ с документ за собственост нотариален акт  № 198 том VII дело 2412 от 23.12.1997г., издаден от Несебърски районен съд . Границите на проектните имоти със съседните ПИ 53822.501.217, 53822.501.218 , 53822.501.220 и 53822.501.223 се нанасят в съответствие с плана за регулация и документа за собственост на заявителите.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-586078-22.11.2017г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посоченият срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оризаре по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.