Дo: ХРИСТО САШКОВ КАПАСЪЗОВ До: КОСТАДИН САШКОВ КАПАСЪЗОВ До: Собствениците на имот с проектен идентификатор 65677.701.9473

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ХРИСТО САШКОВ КАПАСЪЗОВ

До:
КОСТАДИН САШКОВ КАПАСЪЗОВ

До:
Собствениците на имот с проектен идентификатор 65677.701.9473

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-10372-10.01.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1306-12.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65677.701.3209, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1306-12.02.2018 г.
2. Скица-проект № 15-86519-12.02.2018 г.

 

 

Дата: 12.02.2018 г.         Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                / инж.Валентина Трайкова /

 

 

Подписаният  ................................................................................................................, адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................
 

Подпис:

 

   ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА Собствениците на имот с проектен идентификатор 65677.701.9473

   ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 13.02.2018 г.

   ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 28.02.2018 г.