ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРЕМОВ АНТОАНЕТА БОРИСОВА АНГЕЛАКОВА ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДРЕМОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРЕМОВ
АНТОАНЕТА БОРИСОВА АНГЕЛАКОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДРЕМОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – Бургас е постъпило заявление, вх. № 01-386236-05.12.2017 г., подадено от НИКОЛА МИНЧЕВ КОЛЕВ, с което заявителят желае да бъде вписан като собственик върху самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.614.127.1.93, представляващ апартамент, с административен адрес по кадастрална карта: гр. Бургас, бул.М.Луиза №9,ет.8,ап.22 десен (спрямо стълбищната площадка).

Към заявлението е приложено копие на Нотариален акт за собственост № 121,том 1,дело 2921 от 11.04.1997 г.,издаден от РС Бургас

От проверката, извършена по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас се установи, че върху СОС с идентификатор 07079.614.127.1.93 е вписана собственост в лицето на ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРЕМОВ,АНТОАНЕТА БОРИСОВА АНГЕЛОВА  и ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДРЕМОВ с документ за собственост Договор от 12.11.1990,издаден от БРС

На основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви приканваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по искането на заявителя, като при необходимост приложите документи.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.