До: ЕЛФИДЕ АКИФ КЕРИМ САБРИ ХАЛИЛ КЕРИМ НАФИЕ ИЛЯЗ БАЙРЯМ РОСЕН АНГЕЛОВ ЕМИЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ЕЛФИДЕ АКИФ КЕРИМ
САБРИ ХАЛИЛ КЕРИМ
НАФИЕ ИЛЯЗ БАЙРЯМ
РОСЕН АНГЕЛОВ ЕМИЛОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

Във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-382568-01.12.2017г. от ФАТМЕ БЕКИР МЮМЮНАЛИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  нанасяне в КККР на имот с идентификатор 77195.22.73 с площ от 240 кв.м. постановен в дял на Фатме Бекир Мюмюнали, съгласно Решение №578 от 09.10.2017г. на ХРС, влязло в сила на 14.11.2017г. № 26 том V рег. 8132 от 24.11.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Хасково и съгласно чл.53а, т.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имоти с идентификатори 77195.22.68 и 77195.22.69 по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково.

 

Съглано чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

                                      ..................................................................

             (инж. Валентина Трайкова)

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО:.13.06.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 21.06.2018