ДО: ДОНКА НИКОЛОВА МИШИНЕВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИШИНЕВ ЖЕЛЬО ВЕЛКОВ МИТЕВ МАРИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ДОНКА НИКОЛОВА МИШИНЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИШИНЕВ
ЖЕЛЬО ВЕЛКОВ МИТЕВ
МАРИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
Бургас

        Постъпило е заявление вх. № 01-301239-28.09.2017 г. /наш/, подадено от Пеню Кръстев Камбуров, с което се иска изменение на кадастралнатата карта на гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.607.315 и 07079.607.317. Иска се промяна на границата между имоти с идентификатори 07079.607.317 /УПИ X, кв.23 по плана на ж.к.Лазур/  и  07079.607.315 /УПИ XI, кв.23 по плана на ж.к.Лазур/  по съществуващата на място масивна ограда, така както е показано на скица - проект № 15-577000-17.11.2017 г. на СГКК-Бургас.

            По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР гр. Бургас на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

   В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр. Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.607.315 и 07079.607.317, така както е показано на скицата проект за изменение на КККР с № 15-577000-17.11.2017 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.