ДО ДОБРА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДОБРА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-307076-04.10.2017г. /наш/, подадено от КЕРКА НЕНЧЕВА ГЪРНЕВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 07079.832.83, 07079.832.84, 07079.832.162 и 07079.832.175, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията в проекта за промяна на КК са да се коригират границите между имотите съгласно влязъл в сила регулационен план на в.з. Росенец и проект от лицензирано по ЗКИР лице, както е показано в скицата-проект № 15-626336-11.12.2017 г. на СГКК Бургас и на основание приложените документи за собственост. Правното основание на административното производство е чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.