ДО ДИЯНА ДАНАИЛОВА СИМЕОНОВА ДО СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИЯНА ДАНАИЛОВА СИМЕОНОВА
ДО
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-153576-23.05.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Костинброд за поземлени имоти с идентификатори 38978.634.9 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в изменение границите  на  поземлени имоти с идентификатори  38978.634.9 в съответствие с границите на УПИ XIII, XIV, XV, XVI - 4131, кв. 60A по плана на гр. Костинброд одобрен със Заповед АБ-147/1983., изм. със заповед 693/25.08.2010г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-153576-23.05.2017г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-153576-23.05.2017г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ       

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Дата на залепване на таблото: 12.10.2017г.