Дo: ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА /АНДРЕЕВА/

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА /АНДРЕЕВА/

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-27492-23.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2940-12.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1896.405, 68134.1896.408, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
 
1. Копие на заповед № 18-2940-12.04.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-174912-22.03.2018 г.

 

 

                                                                             Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                        /инж. Д. Величков/

 

 

Дата на поставяне на таблото 16.04.2018 г.