ДО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УЗУНСКИ АНГЕЛИНА РАНГЕЛОВА УЗУНСКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УЗУНСКИ
АНГЕЛИНА РАНГЕЛОВА УЗУНСКА

Публикация на:: 
Благоевград

   В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена  Заповед № 18-583/ 26.01.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща

 изменение в КККР на Благоевград,  засягащо поземлени имоти с идентификатори

04279.601.496 и 04279.601.267.

 

Предоставя се възможност за запознаване със Заповед №18-583 / 26.01.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване пред АС- Благоевград в 14- дневен срок от датата на съобщаването й .

 

Дата на поставяне на таблото: 20.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 04.04.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл .експерт  `АО`: .

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/