Дo: АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ СОГИНДОЛСКИ ИВАН КРЪСТЕВ СОГИНДОЛСКИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ СОГИНДОЛСКИ
ИВАН КРЪСТЕВ СОГИНДОЛСКИ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-377967-05.12.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4391-20.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1933.2134, 68134.1933.2135, 68134.1933.159, 68134.1933.160, 68134.1933.2063, 68134.1933.2310, 68134.1933.2134.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4391-20.06.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4391-20.06.2017 г.
2. Копие на скица проект.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.08.2017 г.