ДО АДРИАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АДРИАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-336756-26.10.2017г., подадено от Дарина Красимирова Янева, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3, представляващ ап.Б, находящ се в гр.Бургас, ул.„Княз Борис“ №60, ет.1, съгласно кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас. Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и представлява разделяне на погрешно нанесения СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3 на два отделни апартамента, в резултат на което СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3 се заличава, като от него се обособяват два нови СОС, получаващи последните поред идентификатори, както следва:

-   проектен СОС с идентификатор 07079.617.226.1.29, ситуиран в западната част на бивш СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3 и

-   проектен СОС с идентификатор 07079.617.226.1.30, представляващ ап.Г, съгласно нотариален акт №25, том 15, дело 4745, от 21.06.1996, издаден от Районен съд – гр.Бургас, ситуиран в източната част на бивш СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3.

За изпълнение на заявената услуга СГКК-Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3. В тази връзка и на основание чл.26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатор 07079.617.226.1.3, така както е показано на схема-проект №15-619998-07.12.2017г. и схема-проект №15-620009-07.12.2017г.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                        ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                                                             Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                                                             на ИД на АГКК София

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.01.2018 г.