ДО „ЯЛЧЪНКАЯ“ ООД ГИНА АСЕНОВА ГАЙДАРОВА ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„ЯЛЧЪНКАЯ“ ООД
ГИНА АСЕНОВА ГАЙДАРОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-105745-10.04.2017 г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4147-12.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 73626.507.82, 73626.507.84, 73626.507.84.2, 73626.507.82.3, 73626.507.82.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4147-12.06.2017г. на Началника на СГКК - Търговище.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4147-12.06.2017 г.

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017г.

 

Дата на сваляне от таблото: 28.07.2017г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО