Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СД "РИЛСКИ СПОРТИСТ" ДО БОРИС КИРИЛОВ СТРИНСКИ

статус: 
Неактивно

ДО
СД "РИЛСКИ СПОРТИСТ"
ДО
БОРИС КИРИЛОВ СТРИНСКИ

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявлениес  вх. № 01-319453-13.10.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

До: ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ АГОВ

статус: 
Неактивно

До:
ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ АГОВ

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-387320-05.12.2017г. от Николай Василев Вацов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ботевград за поземлени имоти с идентификатори 05815.306.751, 05815.306.564, 05815.306.561, 05815.306.560, 05815.306.559, за който в КРНИ сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

До: КРАСИМИРА МИТКОВА ПЕТКОВА До: ДИМИТЪР КОЛЕВ ПЕТКОВ

статус: 
Неактивно

До: КРАСИМИРА МИТКОВА ПЕТКОВА
До: ДИМИТЪР КОЛЕВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-18691-16.01.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 51809.501.1438.

ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ТОМОВА

статус: 
Неактивно

ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ТОМОВА

Публикация на:: 
Перник

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-22589-18.01.2018г. от АДЕЛИНА МЕТОДИЕВА ПОПОВА и ГЕОРГИ АНТОНОВ ПОПОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55871.511.672, 55871.511.9596 и 55871.511.9597, с адрес: гр. Перник, кв. „Църква”.