Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО н-ци КОСТАДИН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ

ДО
н-ци КОСТАДИН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ
• КОСТАДИНКА НИКОЛОВА МАНОЛОВА
• ХРИСТИНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА
• МАНЧО ДОНЧЕВ МАНЧЕВ
• КЕРА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
• ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
• НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
• ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
• ЕВА НИКОЛОВА ЕРЕНБЕРГ
• МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА
• МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА
• МАРИЯ ТАШЕВА АНГЕЛОВА
• ТАТЯНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА
• ЖЕЛКА ПЕТРОВА ТАШЕВА

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило искане от ГЕРГАНА ДИМОВА АНДОНОВА, вх. № 01-311254-11.10.2016 г. /наш/ за изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас, одобрена със заповед №  РД-18-35/26.04.2016 г. на ИД на АГКК, касаещо поземлени имот с идентификатор 07079.707.882 и сграда с идентификатор 07079.707.882.1 във връзка с отразяване в кадастралнта карта на изменение на плана на новообразуваните имоти на с.о Острица 2, кв. Банево, одобрено с влязла в сила на 25.07.2016 г. заповед № 1365/ 20.05.2016 година на Община Бургас.

ДО: ТАИСИЯ КОСТОВА КАФАЛИЕВА ХРИСТО ПЕТРОВ БОНДОКОВ

ДО:
ТАИСИЯ КОСТОВА КАФАЛИЕВА
ХРИСТО ПЕТРОВ БОНДОКОВ

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление                             вх. № 01-289925- 20.09.2016г. /наш/ от Петър Димитров Кафалиев качеството му на наследник на подадено чрез пълномощник Стоян Пенчев Казанев, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-92/12.12.2016г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на кв. Ветрен,     гр.

До: УРАЛБУЛГАРИНВЕСТ ЕООД ДЖЕРОНИМО ООД КРОС-ИНВЕСТ БИЛД ООД ГМ-СТРОЙ ООД ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

До:
УРАЛБУЛГАРИНВЕСТ ЕООД
ДЖЕРОНИМО ООД
КРОС-ИНВЕСТ БИЛД ООД
ГМ-СТРОЙ ООД
ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

С настоящото Ви уведомяваме, че ИВАН ХРИСТОВ АРШИНКОВ  е  подал пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-9850 - 16.01.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.653.235, 07079.653.234, 07079.653.554 и 07079.653.219.

До: ТАНЬО ИВАНОВ АРНАУДОВ

До: ТАНЬО ИВАНОВ АРНАУДОВ

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-341604-04.11.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.