Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО "ОМАР-90" EООД

ДО "ОМАР-90" EООД

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-132/ 27.03.2017 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се отказва изменение на КККР по заявление рег. №  01-335274/ 31.10.2016 г .

Предоставя се възможност за запознаване със Заповед № 17-132/ 27.03.2017 г.  на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград. 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.04.2017 г.

статус: 
Неактивно

ДО КОЮ ТОДОРОВ КОЛЕВ

ДО
КОЮ ТОДОРОВ КОЛЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

Във връзка със заявление № 01-73591-15.03.2017 г. и на основание на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-1821-16.03.2017 г. на началника на Служба по ГКК - Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 32127.517.2 в с. Ивановци,  землище Райковци, община Велико Търново, с неустановен собственик (по искане на Ивайло Иванов Иванов).

статус: 
Неактивно

До: РОЗА ТОДОРОВА ТОНЕВА - гр. Велинград ул. Пионерска №98 вх. В ет.1 ап.32 КРАСЕН АНГЕЛОВ УЗОВ - гр. София кв. Банишора бл.17а вх.Б ет.5 ап.67 ЖАНА АНГЕЛОВА УЗОВА - гр. София ул. Севастократор Калоян №45

До:
РОЗА ТОДОРОВА ТОНЕВА - гр. Велинград ул. Пионерска №98 вх. В ет.1 ап.32
КРАСЕН АНГЕЛОВ УЗОВ - гр. София кв. Банишора бл.17а вх.Б ет.5 ап.67
ЖАНА АНГЕЛОВА УЗОВА - гр. София ул. Севастократор Калоян №45

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-31298-06.02.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1893-20.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 27382.500.887.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

статус: 
Неактивно

ДО: ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ДО: ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-71868/14.03.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.703.280 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Речица.

статус: 
Неактивно