Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО Ивайло Руменов Стефанов ул.”Бузлуджа” № 85,вх.А,ет.6,ап.20 2500 гр.Кюстендил

статус: 
Неактивно

ДО
Ивайло Руменов Стефанов
ул.”Бузлуджа” № 85,вх.А,ет.6,ап.20
2500 гр.Кюстендил

Публикация на:: 
Кюстендил

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-121092/25.04.2017г.от Ангел Борисов Постолов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.500.1890.4.2  по кадастралната карта и кадастралните регистри (ККиКР) на гр.Кюстендил, област Кюстендил.

ДО ГОСПОДИНКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА ДО СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ БОЯДЖИЕВ ДО ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА ДО МАРИАНА АТАНАСОВА ПРОЙНОВА-НОВОСЕЛСКА

статус: 
Неактивно

ДО
ГОСПОДИНКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
ДО
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ БОЯДЖИЕВ
ДО
ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
ДО
МАРИАНА АТАНАСОВА ПРОЙНОВА-НОВОСЕЛСКА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-115038-19.04.2017г. /наш/, подадено от ИВАН ЦВЕТКОВ УЗУНОВ, с което желае да бъдат променени самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатор 48619.505.356.14 гр. Царево, обл. Бургас. Предвижданията в проекта за промяна на КК са да се заличи СОС 48619.505.356.14.4 и да се коригират идеалните части от общите части на сградата за всички самостоятелни обекти съгласно площообразуване изработено от лицензиран оценител и на основание приложените становища.

До: ЖЕЛЯЗКО НЕДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

статус: 
Неактивно

До: ЖЕЛЯЗКО НЕДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-110456-13.04.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3459-16.05.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.607.124.1.17, 07079.607.124.1.18, 07079.607.124.1.25, 07079.607.124.1.26 по кадастралната карта на гр.

До: СИМЕОН ДИМИТРОВ БИВОЛАРСКИ гр. Бургас

статус: 
Неактивно

До:
СИМЕОН ДИМИТРОВ БИВОЛАРСКИ
гр. Бургас

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че ЛОРА СТОЯНОВА МИТЕВА и СИЛВИЯ СТОЯНЧЕВА КАШОВА  са  подали пред СГКК – Бургас заявление- вх. № 01-118795 - 24.04.2017 г., с искане за изменение на КККР на гр.Бургас по отношение ПИ 07079.701.16, 07079.701.17 и 07079.701.25, които се намират във в.з. Минерални бани, гр.Бургас.