Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО Владимир Кирилов Булгарчев Кристина Петрова Пипева Венета-Елена Кирилова Булгарчева Петър Лев Майдачевски Станислав Димитров Цолов Борислав Бориславов Розев Георги Станчев Петков Светослав Светославов Благоев Димитър Димитров Христов Мария Литвинчук Т

статус: 
Неактивно

ДО
Владимир Кирилов Булгарчев
Кристина Петрова Пипева
Венета-Елена Кирилова Булгарчева
Петър Лев Майдачевски
Станислав Димитров Цолов
Борислав Бориславов Розев
Георги Станчев Петков
Светослав Светославов Благоев
Димитър Димитров Христов
Мария Литвинчук Тод
АннаМария Тодд-Дилла
Бранимира Фишер
Павел Петков Мачев

Публикация на:: 
София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-261141-24.08.2016 г. от ВЕЛИЗАР АНДРЕЕВ ДИМЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.100.45, находящ се в район Средец, Столична община.

ДО ЕРЕМИЯ ВЕНЕЛИНОВ ПОПОВ ДЕНЧО РАДОВ НЕДЯЛКОВ АЛБЕНА СИМЕОНОВА НЕДЯЛКОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ЕРЕМИЯ ВЕНЕЛИНОВ ПОПОВ
ДЕНЧО РАДОВ НЕДЯЛКОВ
АЛБЕНА СИМЕОНОВА НЕДЯЛКОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-182753-19.06.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7395-05.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.126, 68134.1006.1191, 68134.1006.1223, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ГИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ГИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-152348-23.05.2017 г. и рег. № 01-259035-23.08.2017 г. от АДРИАНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, изработен в гаранционния срок за дефекти е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 41010.4900.8, 41010.4483.645, 41010.4900.645, 41010.4483.1004, 41010.4892.359, с.

ДO: СТЕФАН БОНЧЕВ БОНЧЕВ КОНСТАНТИН НИНОВ ДИМИТРОВ

статус: 
Неактивно

ДO:
СТЕФАН БОНЧЕВ БОНЧЕВ
КОНСТАНТИН НИНОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177008-13.06.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал.