Новини

Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040537/06.04.2015г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040499/03.04.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Брегово, общ. Брегово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 36/19.05.2015 г. (до 18.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Обява за конкурс за Младши експерт - Административно обслужване-Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Теодора Кузманова Атанасова-Чолакова

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Аксаково, гр. Цар Калоян, гр. Бяла и 5 населени места от области Бургас и Разград, и създаване на специализирани карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройс

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-15/10.04.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: