Новини

Извършване на функционален анализ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и изготвяне на препоръки и план за подобряване, вследствие резултати

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-7/08.06.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 670664/08.06.2015 год. в РОП с предмет:

ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.-одобряване КККР-с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна

 В ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-18-34 от 16.06.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.08.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9043390/01.07.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-8/01.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Актуални електронни адреси за подаване на документи за собственост за населени места в производство по ККР

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 

Във връзка с изпълнение на предписание на Комисията за защита на личните данни  до Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) - рег. № 09-12 от 10.06.2015г., АГКК създава следната организация на работа

Създават се следните електронни адреси за предоставяне на документи от собствениците на имоти в съответните населени места