Новини

Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа  І  клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции“ (преписка АОП № 01055-2016-0015).

Одобрени са КККР за територията на район ”ВЪЗРАЖДАНЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ