Новини

Основни промени в проекта на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Изменен е Раздел VI на тарифата – „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“, който е с ново наименование: „Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“.

Размерът на таксите е определен при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите, (приета с ПМС № 1/2012), което от своя страна доведе до промяна на таксите за услугите, предоставяни от кадастралната карта и кадастралните регистри. За най-търсените услуги:

Публикувани са за обществено обсъждане следните Проекти на Нормативни актове:

Уважаеми потребители, моля за Вашите предложения и становища  в срок до 26.10.2016 г. по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. 

Към Проекти на нормативни актове

Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти по ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш”

Публикувано е Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш” по 4 (четири) обособени позиции преписка АОП № 01055-2016-0004).

ПОВЕЧЕ

Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти "Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник

Публикувано е Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини  Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник” по 4 (четири) обособени позиции (препискаАОП 01055-2016-0002)

ПОВЕЧЕ