Новини

Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9043390/01.07.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Пловдив, находящи се на партер и първи етаж в административна сграда в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-10/30.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 679991/30.07.2015 год. в РОП с предмет:

Доставка на 4 броя сървърни климатици за нуждите на Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в гр. Варна, гр. Монтана и гр. Шумен

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-9/24.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 679140/24.07.2015 год. в РОП с предмет:

„Доставка на 4 броя сървърни климатици за нуждите на Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в гр. Варна, гр. Монтана и гр. Шумен“

 

В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.

    Службата по геодезия, картография и кадастър Силистра, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землищата на с. Черковна и с. Черник, община Дулово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044142/22.07.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: