Новини

Обява за конкурс на основание (ЗДСл) и (НПКДСл) -12.05.2016

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти”.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Бистра Рангелова Михайлова

Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър“ (преписка АОП № 01055-2016-0016).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 26.05.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции

Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-8/01.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър

Статут на публична покана: 
Отворена

Публична покана с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на  Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните  звена – Служби по геодезия, картография и кадастър.“

ID 9051760 в АОП