Новини

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-3/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-2/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Аксаково, гр. Цар Калоян, гр. Бяла и 5 населени места от области Бургас и Разград, и създаване на специализирани карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройс

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-15/10.04.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 75/ 26.01.2011 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 711/ 2010 г. , Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-7/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански.

Одобрена КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 645/ 27.11.2010 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 692/ 2010 г. , Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-5/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански.