Новини

В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. са обнародванизаповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:...

В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-37 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Повалиръж, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-38 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по шест обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Анонс:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по шест обособени позиции  (преписка АОП № 01055-2016-0017).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 01.08..2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър“ (преписка АОП № 01055-2016-0016).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 26.05.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Обява за конкурс - 22.06.2016г.

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:  

Длъжност

Адм. звено

Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш” по 4 (четири) обособени позиции