Новини

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно които до две години ще се достигне около 95 % покритие с КККР.

Публикувани са за обществено обсъждане следните Проекти на Нормативни актове:

Уважаеми потребители, моля за Вашите предложения и становища  в срок до 26.10.2016 г. по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. 

Към Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe, който е публикуван в раздел „Проекти на нормативни актове“ за обществена консултация с гражданите, юридическите лица и  геодезическата колегия.

Вижте повече

Първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Под егидата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в периода 22-24 юни 2016г., в гр. Варна се проведе първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".