Новини

Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини Луковит, Тетевен и Ябланица

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини  Луковит, Тетевен и Ябланица” по 5 (пет) обособени позиции

Документи: 

Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции,  

(преписка АОП № 01055-2016-0008).

ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 В ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-57 от 05.07.2016 г. – за землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна;

 Заповед № РД-18-58 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на гр. Суворово, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Суворово;

Публикувани са за обществено обсъждане следните Проекти на Нормативни актове:

Уважаеми потребители, моля за Вашите предложения и становища по проектите на наредбите, в срок до 02.09.2016 г. 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Публикуван е Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ