Новини

Заповеди за откриване на производство на КККР

В ДВ, бр. 73 от 02.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-6 от 11.08.2014 г. за землищата на с. Мадара, общ. Шумен; гр. Каспичан и с. Каспичан, общ. Каспичан, област Шумен.

2. Заповед № РД-16-7 от 11.08.2014 г. за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора.

3. Заповед № РД-16-8 от 13.08.2014 г. за землищата на с. Коньовец, с. Царев брод, с. Велино, общ. Шумен, област Щумен.

4. Заповед № РД-16-9 от 14.08.2014 г. за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, област Перник.

5. Заповед № РД-16-10 от 15.08.2014 г. за землищата на гр. Каблешково, общ. Поморие; с. Константиново, с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас.

6. Заповед № РД-16-11 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Мараш, с. Дибич, с. Салманово, общ. Шумен, област Шумен.

7. Заповед № РД-16-12 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад, общ. Созопол; с. Велика и с. Изгрев, общ. Царево, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (01.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за одобряване на КККР за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-18 от 05.08.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.09.2014 г. вкл.) пред Административния съд –  София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра

На 27.08.2014 г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Нотариалната камара на Република България се сключи Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра. Споразумението е подписано от изпълнителния директор на АГКК г-н Валентин Йовев и от председателя на Съвета на нотариусите г-н Красимир Катранджиев.

„Разработване и внедряване на Система за управление на качеството“

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-17/30.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване и внедряване на Система за управление на качеството“ в рамките на проект 13-31-12, финансиран от  Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-12/03.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции.