Новини

Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и гр

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана,
|рег. № 9048161/26.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: 

Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Пловдив, находящи се на партер и първи етаж в административна сграда в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че с Решение № РД-19-10(1)/07.09.2015 г. на ИД на АГКК, по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 679990/30.07.2015 год. в РОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Пловдив, находящи се на партер и първи етаж в административна сграда в гр. Пловдив, пл.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9047888/20.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София

 В ДВ, бр. 91/24.11.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-74 от 05.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 28.12.2015 г. вкл.) пред Административен съд – София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

 

Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-12/27.10.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. № 694283/27.10.2015год. в РОП с предмет:

„Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа  І  клас“, включваща 2 (две) обособени позиции: