Новини

ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Дединци и селата Дедина и Равново, с. Долно Шивачево, с. Резач и с. Делова махала, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Чешма, с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката, Овощна, община Златарица. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.

Доставка и монтаж на климатична техника – централна климатизация на приемна за граждани и служебни помещения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040682 от 09.04.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА, ОСИГУРЯВАЩА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛИЗИРАНИ (СКАНИРАНИ) ДОКУМЕНТИ

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-1/09.02.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 647447/09.02.2015 год. в РОП с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА, ОСИГУРЯВАЩА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛИЗИРАНИ (СКАНИРАНИ) ДОКУМЕНТИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Осигуряване на Службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-5/13.03.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 654127/13.03.2015 год. в РОП с предмет:

Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9041006 от 21.04.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: