Новини

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9035767/10.11.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

Съобщения и графици по производство на ККР

Заб.: Предстои попълване на информация за останалите области, в които има открито производство по създаване на ККР

БУРГАС

Заповеди за откриване на производство на КККР

В ДВ, бр. 73 от 02.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-6 от 11.08.2014 г. за землищата на с. Мадара, общ. Шумен; гр. Каспичан и с. Каспичан, общ. Каспичан, област Шумен.

2. Заповед № РД-16-7 от 11.08.2014 г. за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора.

3. Заповед № РД-16-8 от 13.08.2014 г. за землищата на с. Коньовец, с. Царев брод, с. Велино, общ. Шумен, област Щумен.

4. Заповед № РД-16-9 от 14.08.2014 г. за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, област Перник.

5. Заповед № РД-16-10 от 15.08.2014 г. за землищата на гр. Каблешково, общ. Поморие; с. Константиново, с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас.

6. Заповед № РД-16-11 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Мараш, с. Дибич, с. Салманово, общ. Шумен, област Шумен.

7. Заповед № РД-16-12 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад, общ. Созопол; с. Велика и с. Изгрев, общ. Царево, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (01.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. Откриване на производство и приети КККР

 

 

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-18 от 28.08.2014 г. за землищата на: с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, общ. Шумен.

2. Заповед № РД-16-19 от 28.08.2014 г. за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.

Доставка на 2 броя ГНСС приемници със стандартно оборудване и софтуер за последваща обработка за нуждите на АГКК

Статут на публична покана: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а  и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9063426/21.11.2014г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: