Новини

ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.-обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-49 от 10.06.2016 г. – за територията на поземлени имоти по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание – гара Пловдив разпределителна) до км 163+109  (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, общ. „Родопи”, област Пловдив;

Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и на други населени места в общини Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:    ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и на други населени места в общини Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе” по 4 (четири) обособени позиции        

Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна” по 4 (четири) обособени позиции

Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън” по 4 (четири) обособени позиции

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Наименование на поръчката: открита процедура с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера ” по 6 (шест) обособени позиции.

АОП 01055-2016-0001

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 17:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 23.03.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Документи: