Новини

Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик,
гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини  Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник
” по 4 (четири) обособени позиции (преписка АОП № 01055-2016).

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Наименование на поръчката: открита процедура с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера ” по 6 (шест) обособени позиции.

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 17:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 23.03.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-96 от 28.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. 

Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип геодезисти на остров Ливингстън

На 7 февруари по обяд с полет от Рим в София се завърна предпоследната група на 24-та Национална Антарктическа експедиция.

АГКК посрещна с уважение, респект и благодарност за достойно свършената работа колегите геодезисти - доц. Борислав Александров и ас. Юри Цановски от УАСГ, полк. Петър Данчев и кап. Георги Михайлов от Военно-географската служба на МО.

По време на престоя си в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън геодезистите успяха, с помощта на дрон, да заснемат недостъпни участъци като основа за съставянето на прецизна топографска карта.