Новини

Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-4/27.02.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.

 

Обнародвани са:

Осигуряване на Службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-5/13.03.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 654127/13.03.2015 год. в РОП с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА, ОСИГУРЯВАЩА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛИЗИРАНИ (СКАНИРАНИ) ДОКУМЕНТИ

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-1/09.02.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 647447/09.02.2015 год. в РОП с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА, ОСИГУРЯВАЩА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛИЗИРАНИ (СКАНИРАНИ) ДОКУМЕНТИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: