Новини

Отговори на въпроси свързани с процедурата по създавне на ККР

1. Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР| и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

-  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;

Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че с Решение № РД-19-22/06.08.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

            „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) създава кадастрална карта и регистри за нови над двадесет населени места

Създаването на  кадастрална карта и регистри е финансиран от държавата процес и гражданите нямат финансови ангажименти към тази дейност

Копия от документите за собственост могат да бъдат подавани по електронен път

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) откри производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за нови над двадесет населени места в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Софийска област, както и за седем района на Столична община.

Създаването на кадастрална карта и регистри е финансиран от държавата процес и гражданите нямат финансови ангажименти към тази дейност. За да е вярно, пълно и актуално отразяването на данните в информационните масиви на АГКК, собствениците на имотите трябва да представят копие от нотариален акт или документ за собственост на недвижим имот на служител от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата – изпълнител, която е избрана след процедура за възлагане на обществена поръчка да изработи кадастралната карта и регистри. Собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също би следвало да предоставят копие от документ за собственост.

За улеснение на гражданите документите могат да бъдат предоставяни по електронен път на електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър - вижте тук

При непредставяне на документ за собственост не се събира глоба.

В ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

 

 

В ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-32 от 08.10.2014 г. за землището на с. Дебелт,  общ. Средец, обл. Бургас.

2. Заповед № РД-16-33 от 08.10.2014 г. за землищата на: гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград.

В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. - заповеди за откриване на производство по създаване на КККР-гр. София – район „Подуяне”, гр. Кула и с. Извор махала,кв Банево - гр. Бургас, гр. Оряхово,с. Ново село,гр. Брегово

 

В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-16-26 от 26.09.2014 г. – за гр. София – район „Подуяне”, Столична община, област Софиа (столица);

Със Заповед № РД-16-27 от 26.09.2014 г. – за землищата на гр. Кула и с. Извор махала, община Кула, област Видин;