Новини

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Каспичан и 16 населени места в община Шумен, включваща 6 (шест) обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-14/07.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Каспичан и 16 населени места в община Шумен”, включваща 6 (шест) обособени позиции

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Илинден, Столична община

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че откритата, с Решение № РД-19-11/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Илинден, Столична община”, е изменена с решение за промяна № РД-19-11(1)/27.03.2014г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне, Столична община

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че откритата, с Решение № РД-19-6/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне, Столична община”, е изменена с решение за промяна № РД-19-6(1)/27.03.2014г. 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Слатина, Столична община

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че откритата, с Решение № РД-19-7/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Слатина, Столична община”, е изменена с решение за промяна № РД-19-7(1)/27.03.2014г. 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Изгрев, Столична община

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че откритата, с Решение № РД-19-8/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Изгрев, Столична община”, е изменена с решение за промяна № РД-19-8(1)/27.03.2014г.

Приложената документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).